robaanlogo

©2024 robaan.com

robaanlogo

©2024 robaan.com

Privacy

For translation choose EN in menu

robaan.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.robaan.com
e-mail: info@robaan.com
Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via info@robaan.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
robaan.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@robaan.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
robaan.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Registratie website; abonnement voor update website. Naam en e-mailadres worden
opgeslagen.
E-mailformulier; contact met robaan.com

Naam, e-mail en omschrijving worden bewaard
voor contact.
Projecttool; opdracht met robaan.com

Naam en informatie worden in beveiligde omgeving
opgeslagen.
Geautomatiseerde besluitvorming
robaan.com neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van robaan.com) tussen zit.
robaan.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: WordPress met
projecttool Panorama waarin projectgerelateerde gegevens worden getoond.
Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden alleen verstrekt in overleg en ten gunste van een opdracht.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
robaan.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Gebruikmakend van compliance test heeft
resultaat 2 niet geclassificeerde cookies opgeleverd. Deze worden door middel van de
blauwe cookiemelding 29 dagen op uw computer opgeslagen bij akkoord ingave en geeft u
'sneller' toegang. Daarnaast worden Projectinside onderdeel van robaan.com en
Wordpress.robaan.com door Google geïndexeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
robaan.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar robaan@info.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.

robaan.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
robaan.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@robaan.com
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen/diensten bij u af te leveren.

robaan.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Abonnee website persoonsgegevens > geen termijn, afgeschermd door de website.
Reden melding plaatsing nieuwe content.
Registratie formulier> 4 weken, afgeschermd door e-mailserver. Contact afhankelijk van
verzoek.
Gegevens projecttool > opdracht gerelateerd, 7 jaar wettelijk vastgesteld. Bijdrage aan
goede verwerking van uw (opdracht)gegevens.
robaan.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

robaan.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  • Website vervaardigen

    Website voorbeeld

    Website voorbeeld

  • Websites

    robaan.com vervaardigd ook websites. Zie ook website

  • Geposte artikelen